Statement Stichting Open Nederland over afspraken ingekochte testcapaciteit

Recente mediaberichtgeving over Stichting Open Nederland en Lead Healthcare noodzaakt ons om een aantal gewekte suggesties nadrukkelijk te nuanceren. Stichting Open Nederland neemt haar verplichtingen en maatschappelijke verantwoordelijkheid zeer serieus en hecht daarom waarde aan een correcte weergave van informatie.

 

Testcapaciteit Lead Healthcare voor de Pilotfase en FieldLabs

 

Gezien de spoedeisende behoefte van de opdracht is in de opstartfase de samenwerking gezocht met Lead Healthcare om het concept van toegangstesten te testen voor de pilots en FieldLabs. 

 

Hiervoor zijn afspraken gemaakt op basis van een raming afgegeven door Lead Healthcare. Het spreekt voor zich dat bij een maatschappelijk initiatief prijzen en facturen van betrokken partijen verifieerbaar moeten zijn. De overheid stelt financiële middelen ter beschikking aan de Stichting en het is onze verantwoordelijkheid erop toe te zien dat dit geld transparant wordt besteed en overcompensatie voorkomen wordt. 

 

Voor deze fase heeft de Stichting een aanzienlijk voorschot van 24 miljoen euro betaald aan Lead Healthcare. Het bureau IG&H is gevraagd een onafhankelijke validatie uit te voeren van de daadwerkelijke kosten per testcapaciteit  gedurende de afgelopen fasen. Deze validatie vormt een belangrijke basis voor de finale verrekening van de kosten van Lead Healthcare voor de afgelopen periode zodat deze fases netjes kunnen worden afgerond.

 

Testcapaciteit Fase 2 

 

Het realiseren van een testcapaciteit voor sociale activiteiten en evenementen in opdracht van de overheid is een project van een tot nog toe ongekende omvang. De Stichting is naar betrokken partijen daarom duidelijk geweest dat na de opstartfase de markt betrokken moest worden om met meerdere partijen voldoende testcapaciteit te realiseren tegen competitieve prijzen. 

 

Op 7 april is hiervoor een zogenaamde ‘Open House’ uitvraag gestart voor een testcapaciteit van 120.000 testen per dag. Hiervoor is een prijs vastgesteld op basis van een marktuitvraag van omgerekend 8,45 euro per test bij een volledige bezetting (exclusief de testkit, die gratis via VWS wordt verstrekt). 

 

Dit is significant lager dan de commerciële marktprijzen die tot voor kort gebruikelijk waren en ook lager dan de geraamde prijzen voor de pilotfase. Dit is mogelijk door gebruik te maken van schaalvoordelen bij het inkopen van testcapaciteit en marktwerking, wat bevestigd wordt door de grote interesse: 44 partijen hebben zich ingeschreven waarvan er 17 aan alle gestelde voorwaarden voldeden. Hiervan zijn er door een notaris 7 ingeloot (1 per regio). 

 

Vrijdag 30 april is een tweede Open House uitvraag aangekondigd voor een capaciteit van nog eens 105.000 testen per dag onder dezelfde voorwaarden. Ook hiervoor kan iedereen die aan de voorwaarden voldoet zich weer inschrijven.

 

Zo kunnen wij samen voldoende capaciteit realiseren tegen maatschappelijk verantwoorde kosten om het sociale leven in Nederland weer stapsgewijs op veilige wijze te openen.