Stichting Open Nederland publiceert jaarverslag 2021 – 2022

Stichting blikt terug op uitvoering in crisistijd

  • Stichting Open Nederland faciliteert ongeveer 9,5 miljoen coronatesten op uiteindelijk ruim 1.000 testlocaties in samenwerking met in totaal 33 testaanbieders
  • Flexibele organisatiestructuur maakt benodigde snelheid, effectiviteit en kwaliteit in crisistijd mogelijk
  • Totale kosten van € 350 miljoen voor Testen voor Toegang twee-derde lager dan door het ministerie van VWS begroot, ondanks langere doorlooptijd

Amsterdam – 6 december 2022 – Stichting Open Nederland (SON) publiceert vandaag haar Jaarverslag 2021-2022. Stichting Open Nederland heeft met 9,5 miljoen toegangstesten op uiteindelijk ruim 1.000 testlocaties een belangrijke bijdrage geleverd aan de heropening van het sociale leven in Nederland tijdens de coronacrisis. Dit door burgers in staat te stellen om na een negatieve testuitslag weer deel te nemen aan het sociale leven en ondernemers om de deuren weer te openen.

Pier Eringa, voorzitter Stichting Open Nederland: “Toen in maart 2020 de eerste corona lockdown werd afgekondigd, wist niemand hoe lang en hoe intensief het coronavirus ons in de greep zou houden. Stichting Open Nederland is begin 2021 opgericht om bij te dragen aan de opening van het sociale leven binnen de kaders van het kabinetsbeleid. Een wereldwijde pandemie van deze omvang is ongekend en er waren geen goede voorbeelden uit de praktijk of ervaringen waarop terug gevallen kon worden. Ik ben er trots op dat we hebben kunnen meewerken om Nederland weer van het slot te krijgen.”

Door Stichting Open Nederland gerealiseerd
Sinds de oprichting van de Stichting in februari 2021 heeft SON in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onder de naam ‘Testen voor Toegang’ in korte tijd een landelijk dekkend netwerk van testlocaties gerealiseerd. Via dit netwerk konden burgers zonder corona gerelateerde klachten zich laten testen en bij een negatieve testuitslag weer deelnemen aan een sociale activiteit of evenement.

In totaal zijn door de testaanbieders aangesloten bij ‘Testen voor Toegang’ 9,5 miljoen coronatesten afgenomen bij burgers verspreid over meer dan 1.000 testlocaties (99% dekking) in Nederland. Voor burgers waren er geen kosten verbonden aan deze toegangstesten. Sociale activiteiten konden weer doorgang vinden en delen van de Nederlandse samenleving konden eerder of ruimer open binnen de kaders van het kabinetsbeleid. De Stichting heeft hierbij een faciliterende rol gespeeld, onder andere door testaanbieders, die aan vooraf gestelde eisen voldeden, aan te laten sluiten en een IT-infrastructuur neer te leggen. Hierdoor konden testafspraken worden ingepland, uitslagen zorgvuldig worden gedeeld en de burger kon zo op een betrouwbare manier een negatieve testuitslag als toegangsbewijs tonen.

Kosten aanzienlijk lager dan initieel begroot
De totale kosten van € 350 miljoen voor Testen voor Toegang zijn twee-derde lager dan door het ministerie van VWS aanvankelijk was gereserveerd.
Het uitgangspunt van de Stichting is altijd geweest om zo optimaal en efficiënt mogelijk om te gaan met publieke middelen. De lasten van de Stichting bestonden uit vergoedingen aan gecontracteerde testaanbieders voor het leveren van testcapaciteit en later voor afgenomen antigeentesten. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor de realisatie en onderhoud van een IT-infrastructuur, monitoring van de kwaliteit van testaanbieders, capaciteitsmanagement, het financiële beheer  en noodzakelijke stichtingskosten, waaronder ingehuurde menskracht en externe (juridische) expertise.

De totale lasten over het verslagjaar bedragen € 350 miljoen, waarvan € 316 miljoen aan vergoedingen aan testaanbieders voor geleverde testcapaciteit en uitgevoerde antigeentesten alsmede € 34 miljoen aan de genoemde IT- infrastructuur, monitoring van testaanbieders, capaciteitsmanagement en het financiële beheer. De totale lasten zijn daarmee ruim binnen de initiële begroting van het ministerie van VWS gebleven.

De financiering van de Stichting bestond uit middelen die hoofdzakelijk door het ministerie van VWS ter beschikking zijn gesteld. De Stichting is daarnaast betaald voor de tijdelijke ondersteuning aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor Testen voor je Reis en voor de ondersteuning aan de Stichting Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding (LCCB) voor Spoor 1 (burgers met klachten).

Uitvoeringsorganisatie in crisistijd
SON is opgericht als een uitvoeringsorganisatie in crisistijd.  De Stichting kent een structuur met een kern van bestuur, operationeel verantwoordelijken en een ruime, door de wijze van organiseren, flexibele schil van kwalitatief hoogwaardige experts.

Deze flexibele organisatiestructuur maakte het mogelijk om snel en slagvaardig te starten en mensen en middelen doelmatig aan te wenden en effectief te reageren op snel veranderend beleid. Dit gebeurde onder continue afstemming rondom de uitvoering, alsook met maximale verantwoording en transparantie naar het ministerie van VWS.

De Stichting heeft haar operationele testactiviteiten per 1 september 2022 overgedragen aan Dienst Testen van het ministerie van VWS. De Stichting is op de achtergrond tot 1 november 2022 betrokken gebleven, totdat de overdracht volledig was afgerond. De huidige IT van de Stichting blijft tot 31 maart 2023 beschikbaar voor Dienst Testen.

Lees hier het jaarverslag.

Gelieve vragen over het jaarverslag te versturen aan: media@stichtingopennederland.nl