Privacyverklaring Stichting Open Nederland

  1. Algemeen
  2. Onze identiteit en rol
  3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij, hoe verzamelen wij deze persoonsgegevens en waarom?
  4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
  5. Waar slaan wij uw persoonsgegevens op?
  6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
  7. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
  8. Uw rechten
  9. Contact

1. Algemeen

Stichting Open Nederland (de ‘Stichting’, ‘wij’ of ‘ons’) hecht veel belang aan uw privacy. Wij hebben deze Privacyverklaring opgesteld om u te laten weten hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee wij u direct of indirect kunnen identificeren. Het is belangrijk voor ons dat u begrijpt hoe wij uw persoonsgegevens zullen behandelen en dat u op de hoogte bent van uw rechten.

Deze Privacyverklaring richt zich tot websitebezoekers van de website www.stichtingopennederland.nl (de “Website”). Wij kunnen deze Privacyverklaring wijzigen. Meldingen van wijzigingen worden geplaatst op de Website. Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 31 augustus 2022.

2. Onze identiteit en rol

Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens onder de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens die beschreven worden in deze Privacyverklaring. Als u contact met ons wilt opnemen, dan verzoeken wij u dat te doen via het onderaan deze Privacyverklaring opgegeven e-mail adres. 

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij, hoe verzamelen wij deze persoonsgegevens en waarom?

Wanneer u via het formulier op de Website een vraag indient, verzamelen en verwerken wij uw naam, e-mailadres en/of andere gegevens die u ons via het formulier verstrekt. Deze gegevens worden gebruikt op grond van ons gerechtvaardigd belang om uw vraag te behandelen (art. 6 (1) (f) AVG). 

4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Binnen de Stichting krijgen uitsluitend die personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze nodig hebben in het kader van de uitoefening van hun functie.

De verwerkingen zoals genoemd in deze Privacyverklaring kunnen op instructie en ten behoeve van de Stichting mede worden uitgevoerd door externe dienstverleners, zoals IT-leveranciers.

5. Waar slaan wij uw persoonsgegevens op?

Wij slaan uw persoonsgegevens in beginsel op in Nederland. Als wij uw persoonsgegevens doorgeven (bijvoorbeeld aan een dienstverlener) naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (“EEA”) dan treffen wij passende waarborgen om een adequaat beschermingsniveau te bewerkstelligen.

Wij geven uw Gebruiksgegevens door aan Google LLC in de Verenigde Staten in verband met het gebruik van Google Analytics. Uw Gebruikersgegevens kunnen door Google worden opgeslagen op servers in diverse landen, waaronder landen buiten de EEA (zie https://www.google.com/about/datacenters/locations/). Daarnaast kunnen de Gebruiksgegevens worden verwerkt door sub-verwerkers van Google, waaronder sub-verwerkers in landen buiten de EEA (zie https://privacy.google.com/businesses/subprocessors/). Voor een aantal van deze landen is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van toepassing. Voor de doorgifte van uw Gebruikersgegevens naar de overige landen vertrouwen we op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. U kunt een kopie van deze standaardbepalingen opvragen door een verzoek te sturen naar privacy@stichtingopennederland.nl.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij deze verwerken. Gegevens met betrekking tot uw aanmelding voor een informatiebijeenkomst worden tot maximaal twintig dagen na de gunning bewaard. Gebruiksgegevens worden gedurende 3 maanden bewaard.

Wij kunnen uw persoonsgegevens evenwel langer bewaren indien dat noodzakelijk is in het kader van een lopende procedure of (dreigende) geschillen.

7. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij zetten ons in om uw privacy te beschermen en nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. De systemen en programma’s waar wij gebruik van maken zijn goed beveiligd, bijvoorbeeld om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@stichtingopennederland.nl.

8. Uw rechten

U heeft het recht om ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens of om deze te corrigeren of aan te vullen. Onder omstandigheden kunt u ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen, de verwerking daarvan te beperken of om gebruik te maken van het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Bezwaar

U kunt voorts bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigd belang (art. 6 (1) (f) AVG) vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen.

Een nadere omschrijving van de overige rechten treft u hieronder aan:

1 Recht op inzage U kunt ons verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens en bepaalde andere informatie.
2 Recht op rectificatie U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren wanneer die onjuist of onvolledig zijn.
3 Recht op gegevenswissing Dit recht wordt ook wel “het recht om vergeten te worden” genoemd. U kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen.
4 Recht op beperking van de verwerking U hebt in bepaalde omstandigheden het recht het verdere gebruik van uw persoonsgegevens te blokkeren. Wanneer er beperkingen rusten op de verwerking, mogen wij uw persoonsgegevens nog steeds opslaan, maar niet verder gebruiken.
5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens U hebt in bepaalde omstandigheden het recht tot het verkrijgen en hergebruiken van uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

Wij wijzen erop dat de hiervoor genoemde rechten uit de AVG niet absoluut zijn. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij niet (volledig) aan uw verzoek zullen voldoen omdat er een uitzonderingsgrond uit de AVG of uit artikel 41 Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing is. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een situatie dat een beperking van uw recht nodig is om de rechten en vrijheden van anderen, waaronder de Stichting, te beschermen.

U kunt een verzoek om uw rechten uit te oefenen sturen naar privacy@stichtingopennederland.nl. Wij kunnen u om aanvullend bewijs van uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan. Dit ter bescherming van uw privacy.

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet overeenkomstig de AVG verwerken. In Nederland is de toezichthouder voor gegevensbescherming de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Contact

Als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via privacy@stichtingopennederland.nl.