person in blue jacket holding white textile

Aanbesteding mobiele testcapaciteit

Stichting Open Nederland is een versnelde Europese openbare aanbesteding gestart voor mobiele testcapaciteit. Het gaat om in totaal 200 afnameplekken die onder andere ingezet zouden kunnen worden om bezoekers van grote meerdaagse evenementen tussentijds opnieuw te testen.

Op dit moment worden toegangstesten gebruikt om meer mensen toe te laten bij geplaceerde evenementen zoals voetbalwedstrijden of concerten met zitplaatsen. Het kabinet beslist uiterlijk 13 augustus over het al dan niet voortzetten van de huidige maatregelen en de eventuele bredere inzet van toegangstesten.

Bezoekers van evenementen die gebruik maken van toegangstesten boeken hun test voor aanvang zo dicht mogelijk bij hun woonplaats via www.testenvoortoegang.nl.

In het geval het kabinet besluit dat meerdaagse evenementen met overnachting straks weer mogelijk zijn moeten bezoekers bij een overnachting zich tussentijds opnieuw laten testen, omdat een test beperkt geldig is. Dit gebeurt bij voorkeur in de buurt van het evenement om extra reisbewegingen te voorkomen.

Om dit soort pieken in de vraag lokaal op te kunnen vangen worden twee testaanbieders aangetrokken die ieder 100 afnameplekken aan mobiele testcapaciteit kunnen aanbieden. Per afnameplek kunnen 20 testen per uur worden afgenomen.

Indien nodig kan de Stichting de testaanbieders ook verzoeken om de mobiele testcapaciteit op andere plekken in te zetten.

Aanbestedingsprocedure

Stichting Open Nederland gunt de opdracht aan twee partijen die aan de gestelde voorwaarden voldoen op basis van de prijs.

Gezien de urgentie is gekozen voor een versnelde procedure. De uiterste gelegenheid tot het indienen van vragen is 29 juli voor 10.00 uur en de uiterste inleverdatum voor inschrijvingen is 9 augustus voor 12.00 uur. Doel is om vrijwel direct daarna aan te vangen en partijen moeten daarom uiterlijk 10 augustus een koppeling met de CoronaCheck-app van VWS tot stand gebracht hebben om in aanmerking te komen voor de opdracht.

De gehele offerteaanvraag en bijbehorende stukken en planning zijn terug te vinden op Negometrix4 en Tenderned.nl. Communicatie met betrekking tot inhoudelijke aspecten rond de aanbestedingsprocedure gebeurt elektronisch via Negometrix4.