person in blue jacket holding white textile

Nieuwe aanbesteding voor mobiele testcapaciteit

Stichting Open Nederland is een versnelde Europese openbare aanbesteding gestart voor mobiele testcapaciteit. Het gaat om in totaal 200 afnameplekken die meer flexibiliteit bieden en ingezet kunnen worden om lokale pieken in de testvraag op te vangen.

Pier Eringa, voorzitter van Stichting Open Nederland: “Onze totale testcapaciteit is voldoende dus die zullen we hiermee niet verhogen, maar we zien wel dat er behoefte is aan meer flexibiliteit. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten waar veel mensen in de buurt overnachten. Met mobiele testplekken kunnen we dit soort pieken beter lokaal opvangen om het aantal reisbewegingen te beperken.”

Met de aanbesteding worden twee testaanbieders aangetrokken die ieder 100 afnameplekken aan mobiele testcapaciteit kunnen aanbieden. Per afnameplek kunnen 20 testen per uur worden afgenomen.

Eerder werd een vergelijkbare aanbesteding ingetrokken nadat het kabinet op 26 juli besloot dat meerdaagse evenementen in augustus niet konden doorgaan. De nieuwe uitvraag richt zich op de periode na 1 september. Het kabinet beslist 13 augustus over het al dan niet voorzetten van de huidige coronamaatregelen en de eventuele bredere inzet van toegangstesten.

Aanbestedingsprocedure

Stichting Open Nederland gunt de opdracht aan twee partijen die aan de gestelde voorwaarden voldoen op basis van de prijs.

Gezien de urgentie is gekozen voor een versnelde procedure. De uiterste gelegenheid tot het indienen van vragen is 18 augustus voor 10 uur en de uiterste inleverdatum voor inschrijvingen is 27 augustus voor 12.00.

De gehele offerteaanvraag en bijbehorende stukken en planning zijn terug te vinden op Negometrix4 en Tenderned.nl. Communicatie met betrekking tot inhoudelijke aspecten rond de aanbestedingsprocedure gebeurt elektronisch via Negometrix4.