Een afspraak maken voor een toegangstest? Bezoek dan Testen voor Toegang

Pilots april en mei 2021

Gedurende de maand april en mei 2021 vinden pilots plaats, waaraan geselecteerde organisatoren van evenementen en activiteiten deelnemen. Tijdens de pilots wordt het concept voor toegangstesten verder ontwikkeld en gevalideerd, en wordt de IT-ondersteuning opgezet.

Testen van toegangstesten

De Ministeries van VWS, EZK en OCW hebben in nauwe samenspraak met branche- en koepelorganisaties een evenementenkalender opgesteld. Na deze pilotfase, start de realisatiefase, waarin de testcapaciteit verder kan worden uitgebreid.

Bij de selectie van de pilots door de ministeries is onder meer rekening gehouden met regionale spreiding, sectorale spreiding, behoefte van de sector, nabijheid van een testlocatie en onderscheid tussen grote en kleine bedrijven of instellingen. Ook is de opzet van de pilots getoetst bij gemeenten op handhaafbaarheid. Het gaat om een beperkt aantal musea, theaters, top- en breedtesportactiviteiten, monumenten, poppodia, casino’s, zakelijke bijeenkomsten, dierentuinen, pretparken, de Keukenhof en speel- en sporthallen die één of enkele aaneengesloten dagen open kunnen. 

Hierbij gelden strikte criteria en voorwaarden. De pilots zijn begrensd in omvang en er hoeft geen aparte vergunning voor te worden aangevraagd. Alle bezoekers dienen zich aan de basismaatregelen te houden, waaronder het houden van 1,5 meter afstand. Sectoren hebben daarnaast een eigen protocol voor veilig en verantwoord bezoek en zijn in staat om de betreffende activiteit veilig te organiseren. De organisator van de pilot is primair verantwoordelijk voor de deugdelijke uitvoering en handhaving ter plekke. 

Gedurende de pilotfase wordt in nauw overleg met de betrokken sectoren en veiligheidsregio’s op basis van een onderzoeksplan onderzocht wat het toegangstesten betekent voor de burger, de organisator van de activiteit of voorziening, de testinfrastructuur van Stichting Open Nederland en het gebruik van de door VWS ontwikkelde apps CoronaCheck-app en de CoronaCheck Scanner. Deze pilots vinden verspreid over Nederland plaats in de verschillende sectoren waar het coronatoegangsbewijs straks kan worden ingezet. De pilotfase is niet bedoeld om onderdeel te zijn van medisch onderzoek.  

In de uitvoering van deze pilotfase werken Rijksoverheid, de evenementenbranche, Stichting Open Nederland en onderzoeksinstellingen samen. Zij zorgen dat ook lokale en regionale overheden worden betrokken in de uitvoering van de pilots. Het onderzoek gedurende de pilotfase vindt op onafhankelijke wijze plaats. 

Gezien de doelstelling om op zeer korte termijn de eerste testcapaciteit te realiseren is door de Stichting Open Nederland – in opdracht van en in overleg met het ministerie van VWS – voor de opstart- en pilotfase in de maand april samenwerking gezocht met testaanbieder Lead Healthcare Covid Services. Op basis van de marktuitvragen zijn voor de maand mei meerdere testaanbieders aangesloten.

De pilots Testen voor Toegang van Stichting Open Nederland verschillen van het onderzoeksprogramma van de Fieldlab-evenementen. Onze pilots zijn uitsluitend gericht zijn op het leren over de inzet van toegangstesten en de werking van bijbehorende coronatoegangsbewijzen, terwijl de evenementen van Fieldlab een bredere onderzoeksopdracht hebben.